Regulamin aplikacji

 Regulamin Korzystania z Testowej Wersji Aplikacji AQUA MAPA

 

Aplikacja AQUA MAPA („Aplikacja”) jest własnością firmy Astri Polska Sp. z o.o. („Usługodawca”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Bartyckiej 18A. W związku z rozpoczęciem dystrybucji Aplikacji przyjęty został „Regulamin Korzystania z Aplikacji AQUA MAPA” („Regulamin”) w następującym brzmieniu:

 

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji AQUA MAPA oraz prawa I obowiązki korzystających z niej Użytkowników.

1.2 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Aplikacjinależy przez to rozumieć oprogramowanie na urządzenia mobilne umożliwiające korzystanie z Produktów

Danych Batymetrycznychnależy przez to rozumieć zapis pomiaru głębokości zbiornika wodnego w danym miejscu

Danych Towarzyszącychnależy przez to rozumieć dodatkowe dane służące do zobrazowania infrastruktury i otoczenia towarzyszące zbiornikom wodnym

Force Majeurenależy przez to rozumieć siłę wyższą rozumianą jako zdarzenia losowe nie będące z winy Usługodawcy, a uniemożliwiające częściowe lub całkowite świadczenie Usługi

Instrukcji Aplikacji – należy przez to rozumieć instrukcję zamieszczoną na Stronie Internetowej, która określa sposób korzystania z Aplikacji

Interesujących Punktach (POI)należy przez to rozumieć bazę zawierającą informacje o marinach, miejscach noclegowych, punktach gastronomicznych, zabytkach, usługach oraz innych przydatnych dla Użytkownika miejscach

Licencji Testowejnależy przez to rozumieć czasową Licencję na niekompletny testowy Produkt udzieloną przez Usługodawcę

Mapienależy przez to rozumieć mapę batymetryczną wód śródlądowych jak i wód terytorialnych

Partnerze – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną, z którą Usługodawca współpracuje w ramach doskonalenia i promowania Aplikacji

Produkcienależy przez to rozumieć mapy powstałe w oparciu o dane batymetryczne, dane towarzyszące oraz inne dane będące własnością firmy GIS EUROPE lub przez nią zarządzane na podstawie zewnętrznych umów

Programie AquaMapa – należy przez to rozumieć program zbierania danych i tworzenia map wód śródlądowych

Regulaminie – należy przez to rozumieć informację o prawach i obowiązkach Użytkowników Aplikacji zawarte w niniejszym dokumencie

Stronie Internetowejnależy przez to rozumieć stronę znajdującą się pod adresem http://www.aquamapa.com

Uczestniku Programu AquaMapanależy przez to rozumieć osobę zarejestrowaną w Programie AquaMapa, mającą aktywne konto oraz dostarczającą aktualne pomiary głębokości zbiorników wodnych

Urządzeniunależy przez to rozumieć elektroniczne urządzenie mobilne służące do obsługi Aplikacji, w szczególności telefon komórkowy lub tablet

Usłudze – należy przez to rozumieć udostępnienie Produktów za pomocą Aplikacji

Usługodawcynależy przez to rozumieć firmę Astri Polska Sp. z o.o. świadczącą Usługę na rzecz Użytkowników

Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę korzystającą z Aplikacji w oparciu o legalną Licencję

 

2. Aplikacja AQUA MAPA

2.1 Aplikacja jest własnością Astri Polska Sp. z o. o., zarejestrowaną pod adresem: ul. Bartycka 18a, 00-716 Warszawa, REGON 142486314. Aplikacja jest dostępna na terenie Polski, a jej dystrybucja jest prowadzona bezpośrednio przez Usługodawcę.

2.2 Aplikacja służy do udostępniania Produktów będących własnością firmy GIS EUROPE lub przez nią zarządzanych na podstawie zewnętrznych umów, zarejestrowanej w Warszawie przy ul.Przy Bażantarni 8/3, 02-793 Warszawa, NIP 9512298384, REGON: 142246580.

2.3 Aplikacja przeznaczona jest na Urządzenia z systemem operacyjnym Android oraz w perspektywie także z systemem IOS.

3. Dostęp do Aplikacji

3.1 Pobranie i zainstalowanie aplikacji jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu jak i postanowień Regulaminu Programu AquaMapa.

3.2 Usługodawca zastrzega sobie prawo do cofnięcia Licencji Testowej jeśli naruszone są którekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Programu AquaMapa zwłaszcza punktu 12.7 zacytowanego poniżej: 12.7 Organizator zezwala Uczestnikowi na wykorzystanie przekazanych danych na niekomercyjne potrzeby własne rozumiane jako: wgrywanie d pamięci własnego komputera, kopiowanie na własne potrzeby, wgrywanie do pamięci własnego urządzenia pomiarowego. Każda inna forma wykorzystania przekazanych danych, zwłaszcza forma komercyjna rozumiana jako sprzedaż lub usługę jest naruszeniem punktów 11.2 – 12.6 włącznie.”

3.3 Korzystanie z Produktów i Licencji Testowej Aplikacji jest ograniczone czasowo do momentu rozpoczęcia dystrybucji licencji komercyjnych Produktu. Po tym okresie zostanie przydzielony aktywnym Uczestników Programu AquaMapa pełny, nieodpłatny dostęp do Aplikacji oraz aktualizacji.

3.4 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu i/lub funkcjonalności Aplikacji w wersji końcowej. Jednocześnie Usługobiorca zrzeka się roszczeń względem Usługodawcy wynikających z tych zmian.

3.5 Możliwość korzystania z Aplikacji oraz Produktów przypisana jest do konkretnego Użytkownika, któremu przydzielono Licencję Testową.

3.6 Nieodpłatny dostęp do Aplikacji AQUA MAPA przysługuje tylko aktywnym Uczestnikom Programu AquaMapa, przestrzegających postanowień Regulaminu Programu AquaMapa.

4. Wymagania techniczne

4.1 Aby korzystać z Produktów niezbędne są:

4.1.1 Urządzenie z systemem Android kompatybilne z Aplikacją, które zostało poprawnie skonfigurowane i znajduje się w zasięgu sieci telefonii komórkowej GSM;

4.1.2 Aplikacja AQUA MAPA zainstalowana na kompatybilnym z nią Urządzeniu;

4.1.3 Wbudowany i aktywowany w urządzeniu mobilnym odbiornik GPS znajdujący się w zasięgu systemu GPS; wykorzystywany zgodnie z instrukcją obsługi niezbędny do korzystania z wybranych funkcji Aplikacji;

4.1.4 Możliwość transmisji danych komórkowych, która jest aktywna i poprawnie skonfigurowana w Urządzeniu, udostępniona przez operatora telefonii komórkowej GSM.

 

5. Korzystanie z Aplikacji

5.1 Aplikacja umożliwia korzystanie z Produktów przy użyciu Urządzenia będącego w dyspozycji Użytkownika.

5.2 Aplikacja działa przy wykorzystaniu następujących elementów:

5.2.1 sygnału radiowego przekazywanego z satelitów w systemie GPS;

5.2.2 odbiornika GPS będącego elementem Urządzenia;

5.2.3 urządzenia mobilnego kompatybilnego z Aplikacją AQUA MAPA;

5.2.4 serwerów Usługodawcy.

5.2.5 Danych mobilnych udostępnianych Użytkownikowi przez jego operatora GSM.

5.3 Podstawowe funkcjonalności Aplikacji to:

5.3.1 wskazywanie oraz śledzenie w czasie rzeczywistym aktualnej lokalizacji Urządzenia na mapie,

5.3.2 wyszukiwanie jezior oraz interesujących punktów w lokalnej bazie (POI)

5.3.3 dodawanie i przeglądanie punktów zainteresowania „Moje miejsce” do lokalnej bazy punktów (POI),

5.3.4 ostrzeganie Użytkownika przed niebezpieczeństwami, np. przed wpłynięciem na mieliznę przez ustawienie granicznej wartości głębokości zbiornika.

5.4 Licencja Testowa nie zawiera wszystkich z powyższych funkcjonalności a Użytkownik zrzeka się roszczeń względem Usługodawcy wynikających z tych różnic.

5.5 Korzystanie z niektórych funkcji Aplikacji wymaga połączenia z serwerem Usługodawcy za pośrednictwem danych mobilnych udostępnianych przez operatora sieci GSM odpowiedniej dla Usługobiorcy lub sieci WiFi. Ewentualne opłaty z tytułu połączenia za pośrednictwem danych mobilnych Użytkownik uiszcza właściwemu dostawcy tych usług według ustalonej przez niego taryfy.

5.6 Dostępne w Aplikacji Dane Batymetryczne mają charakter poglądowy. Mogą występować różnice w rzeczywistym położeniu obiektów na mapie.

5.7 Każdy zestaw dostępnych w Aplikacji Danych Batymetrycznych zawiera 3 charakterystyczne fragmenty ułożenia izobat zawierające lokalne błędy, których wzory posiada Usługodawca.

5.8 Zabronione są jakiekolwiek działania Użytkowników związane z:

5.8.1 badaniem Aplikacji i Produktów w celu poznania zasad ich funkcjonowania,

5.8.2 modyfikacją Aplikacji i Produktów,

5.8.3 wyodrębnieniem Produktów oraz ich części składowych z Aplikacji jak również wyodrębnieniem części składowych Aplikacji, a także jakimkolwiek ich modyfikowaniem i ponownym ich użytkowaniem niezależnie od Aplikacji,

5.8.4 uzyskiwaniem informacji o wewnętrznej strukturze i zasadach działania Aplikacji i Produktach w sposób inny niż od Usługodawcy lub Partnerów,

5.8.5 pobieraniem Produktów z innego serwera niż serwer Usługodawcy,

5.8.6 korzystaniem z Produktów przy wykorzystaniu Aplikacji pobranej z innego źródła niż serwer Usługodawcy,

5.8.7 publikowaniem w sieci Internet lub sieciach Intranet materiałów o Aplikacji i/lub Produktach zwłaszcza rozumianych jako przekazywanie pliku instalacyjnego osobom trzecim, zamieszczanie zrzutów ekranowych i/ lub filmów zawierających elementy Aplikacji oraz publiczne wyrażanie opinii o działaniu i/ lub błędach w funkcjach Aplikacji w wersji Licencji Testowej bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy i Partnerów.

 

6. Prawa i Obowiązki Użytkowników i Usługodawcy

6.1 Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Użytkownika.

6.2 Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania czynności konserwacyjnych, naprawczych oraz związanych z modyfikacją i rozwojem funkcjonalności Aplikacji oraz Produktów. W miarę możliwości Usługodawca wykonywać będzie te prace tak aby nie utrudniać korzystania z Aplikacji.

6.3 Usługodawca będzie informował Użytkowników o czynnościach wymienionych w punkcie 6.2 za pośrednictwem Strony Internetowej.

6.4 Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych Aplikacji oraz Strony Internetowej, a także do układu i kompozycji elementów umieszczonych w Aplikacji i na Stronie Internetowej, przysługują Usługodawcy, z wyjątkiem oznaczeń Partnerów oraz logo Aqua Mapa, które jest własnością firmy GIS EUROPE. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych bez uzgodnienia z Usługodawcą i właścicielem logo Aqua Mapa.

6.5 Autorskie prawa majątkowe do Produktów przedstawionych w Aplikacji są własnością firmy GIS EUROPE lub wynikają z odpowiednich umów zewnętrznych. Zabronione jest jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Użytkowników graficznych elementów reprezentujących część i/lub całość Produktów, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy GIS EUROPE.

6.6 Użytkownik korzysta z Aplikacji w celach prywatnych i nie ma prawa do wykorzystywania Aplikacji w celach komercyjnych.

 

7. Odpowiedzialność

7.1 Usługodawca i Użytkownik zobowiązani są do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Regulaminu chyba, że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.

7.2 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za następujące zdarzenia:

7.2.1 szkody wyrządzone podmiotom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Aplikacji i Produktów w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

7.2.2 utratę przez Użytkownika danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria Urządzenia lub oprogramowania) lub innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy w szczególności przez działanie osób trzecich,

7.2.3 szkody wynikłe na skutek braku ciągłości Świadczenia usług drogą elektroniczną, będącego następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności: siły wyższej (m.in. strajki, rozruchy, akty terroryzmu, burze, powodzie, trzęsienia ziemi, wichury, zmiany organizacyjne operatorów sieci komórkowych, nieprawidłowe działanie transmisji danych w sieciach operatorów komórkowych), działań i zaniechań osób trzecich, nieprawidłowego działania Urządzeń, itp.,

7.2.4 szkody związane z utratą spodziewanych korzyści, przerwami w działalności Usługodawcy, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Aplikacji i Produktów w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

7.2.5 szkody związane z niepoprawnym działaniem Aplikacji lub błędami w Produkcie wynikającymi z zainstalowania Aplikacji niezgodnie z instrukcją lub wynikającymi z niedostosowania Urządzenia do korzystania z Aplikacji,

7.2.6 szkody związane z nieprawidłowym działaniem Aplikacji, błędami w Produkcie wynikającymi z nieprawidłowego korzystania z Urządzenia przez Użytkownika, jego wad fizycznych, uszkodzeń lub innego rodzaju niepoprawnego działania,

7.2.7 szkody związane w szczególności z utratą spodziewanych korzyści, przerwami w działalności Usługodawcy i utratą informacji gospodarczych, powstałe w związku z nieprawidłowym lub błędnym odczytem Produktu lub błędami w Produkcie wynikającymi z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy,

7.2.8 wszelkie szkody związane z nawigowaniem tylko i wyłącznie w oparciu o Produkty zamieszczone w Aplikacji jak i wynikające z całkowitego zawierzenia w ich dokładność.

7.3 Korzystanie z Aplikacji lub Produktów nie wyłącza po stronie Użytkownika obowiązku znajomości przepisów prawa oraz posiadania odpowiednich uprawnień zezwalających na prowadzenie pojazdów, w szczególności statków i łodzi motorowych. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania przez Użytkownika przepisów, w tym w szczególności za zdarzenia spowodowane zastosowaniem się do wskazówek Aplikacji lub Produktu z jednoczesnym naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

7.4 Produkty przedstawione w Aplikacji mają charakter poglądowy i nie mogą zagwarantować i stanowić jedynego źródła w nawigacji morskiej i śródlądowej.

 

8. Zmiana Regulaminu

8.1 Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony lub uzupełniony przez Usługodawcę, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie, a w szczególności zapobieganie nadużyciom.

8.2 Zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone na Stronie Internetowej. Zmianę uważa się za potwierdzoną, jeśli w ciągu miesiąca od zawiadomienia Użytkownik nie złożył uwag w formie pisemnej.

 

9. Dane osobowe

9.1 Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Regulaminem Programu AquaMapa.

 

10. Czas trwania Licencji Testowej

10.1 Licencja jest ważna przez okres do wypuszczenia komercyjnej licencji Aplikacji kiedy zostanie przydzielony pełny, nieodpłatny i nieograniczony dostęp do Aplikacji dla aktywnych Uczestników Programu AquaMapa.

10.2 Usługodawca może zawiesić lub zakończyć świadczenie Usług. O takiej decyzji Użytkownicy zostaną poinformowani przynajmniej na 7 dni przed planowanym zawieszeniem lub zakończeniem świadczenia Usługi.

 

11. Force Majeure

11.1 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Aplikacji jeśli zaistnieją zdarzenia losowe, które uniemożliwią częściowe lub całkowite kontynuowanie funkcjonowania Aplikacji, a które nie są z winy Usługodawcy i których wystąpienia nie mógł on przewidzieć w momencie ustalania Regulaminu.

11.2 W przypadku pojawienia się czynnika zewnętrznego wpływającego na jakiekolwiek zmiany w funkcjonowaniu Aplikacji lub naruszające Regulamin, Użytkownicy zostaną o tym poinformowani na Stronie Internetowej.

 

12. Postanowienia końcowe

12.1 Dla wszystkich praw i obowiązków wynikających z Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.