Regulamin

 Regulamin Programu AQUA MAPA

Program AQUA MAPA prowadzony jest przez firmę GIS EUROPE Marcin Bielecki(„Organizator”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przy Bażantarni 8/3, 02-793 Warszawa. W związku z prowadzeniem Programu AQUA MAPA został przyjęty „Regulamin Programu AQUA MAPA” („Regulamin”) w następującym brzmieniu:

 

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu AQUA MAPA oraz warunki uczestnictwa w Programie, w tym zasady przyznawania Punktów oraz sposób wydawania Nagród.

1.2Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 • Aktualizacji Pomiarów – należy przez to rozumieć ulepszenie, weryfikację lub zagęszczenie istniejących zapisów Danych Batymetrycznych z akwenów, które zarejestrowany na koncie nr 3 „Dla cierpliwych” Uczestnik przekazał Organizatorowi lub innych akwenów wskazanych danemu Uczestnikowi przez Organizatora. Powierzchnię wymaganej Aktualizacji Pomiarów określa Regulamin

 • DanychBatymetrycznychnależy przez to rozumieć zapis aktualnie wykonanych pomiarów głębokościowych zbiorników wodnych przekazany Organizatorowi przez Uczestnika

 • Danych Historycznych – należy przez to rozumieć zapis historycznych pomiarów głębokościowych zbiorników wodnych, nie starszy niż wykonany w 2004 roku, przekazany Organizatorowi przez Uczestnika. Dane historyczne rozumiane są jako historyczne zapisy formatu zapisu plików dowolnej echosondy lub danych przetworzonych umożliwiających odtworzenie ukształtowania dna zbiornika wodnego na dzień wykonania historycznego zapisu. Szczególnym przypadkiem są skany, których weryfikacja będzie krytyczna i szczegółowa

 • Dostawcach Nagród – należy przez to rozumieć firmy, z którymi Organizator podpisał umowę na dostawę produktów przeznaczonych na Nagrody dla Uczestników Programu

 • Force Majeurenależy przez to rozumieć siłę wyższą rozumianą jako zdarzenia losowe nie będące z winy Organizatora, a uniemożliwiające częściowe lub całkowite prowadzenie Programu

 • Instrukcji Zbierania Danych – należy przez to rozumieć instrukcję zamieszczoną na Stronie Internetowej, która określa sposób zbierania danych batymetrycznych przez Uczestnika oraz format plików, którymi Uczestnik ma się posługiwać do zapisywania i przekazywania danych

 • Klasyfikacji Rankingowejnależy przez to rozumieć aktualne miejsce na Liście Rankingowej wynikające z przyznanych Punktów Rankingowych dla konta nr 2 „Bądź najlepszy” i/lub konta nr 3 „Dla cierpliwych”

 • Koncie – należy przez to rozumieć konto założone przez Uczestnika na stronie internetowej Programu, umożliwiające wymianę plików oraz zapis punktów

 • Licencjinależy przez to rozumieć subskrypcję Serwisu

 • Liście Rankingowejnależy przez to rozumieć listę Uczestników uszeregowaną wg zdobytych przez nich Punktów Rankingowych

 • Mapienależy przez to rozumieć mapę stworzoną z danych batymetrycznych dostarczonych przez Uczestników, powstałą w oparciu o dane zebrane do danego momentu

 • Nagrodachnależy przez to rozumieć ogół produktów przeznaczonych na wynagradzanie Uczestników Programu

 • Okresie Rozliczeniowym Punktów Lojalnościowychnależy przez to rozumieć okres liczony od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego

 • Okresie Rywalizacjinależy przez to rozumieć okres do 30 września 2016 chyba, że Organizator ustali inaczej

 • Organizatorzenależy przez to rozumieć firmę GIS EUROPE Marcin Bielecki

 • Partnerach Programu – należy przez to rozumieć firmy współuczestniczące w rozwoju Programu

 • Programie AQUA MAPA – należy przez to rozumieć akcję zbierania danych i tworzenia dedykowanego Serwisu z mapami jezior

 • Przedłużeniu Licencji – należy przez to rozumieć przedłużenie subskrypcji Serwisu

 • PunktachLojalnościowych – należy przez to rozumieć punkty przyznawane przez Organizatora do konta nr 3 „Dla cierpliwych”, które są przypisywane z dniem sprzedania pierwszej licencji na Serwis. Jeden punkt lojalnościowy ma równowartość 1 zł

 • Punktach Rankingowychnależy przez to rozumieć punkty przyznawane przez Organizatora za zbieranie danych batymetrycznych, odpowiadające powierzchni wybranego zbiornika, gdzie powierzchnia ta rozumiana jest jako powierzchnia jeziora pomnożona przez liczbę przypisanych Tras Płynięcia (np. dla jeziora o powierzchni 10 km2gdy przypisane są 3 trasy płynięcia powierzchnia ta jest równa 10 x 3 = 30 km2). 1 Punkt Rankingowy odpowiada 1 ha powierzchni jeziora liczonej wg ilości przypisanych do tego zbiornika tras płynięcia. 1 km2= 100 ha

 • Regulaminie – należy przez to rozumieć informację o prawach i obowiązkach Uczestników biorących udział w Programie AQUA MAPA zawarte w niniejszym dokumencie

 • Rejestracjinależy przez to rozumieć procedurę zakładania konta w Programie polegającą m.in. na podaniu danych osobowych wymaganych do założenia i aktywowania konta na stronie Programu

 • Serwisie – należy przez to rozumieć budowaną infrastrukturę (stronę internetową i/lub aplikację na urządzenia mobilne) udostępniającą mapy głębokościowe jezior, utworzoną w oparciu o dane batymetryczne i Dane Historyczne dostarczone Organizatorowi przez Uczestników Programu

 • Stronie Internetowej Programunależy przez to rozumieć stronę znajdującą się pod adresem http://www.aquamapa.com

 • Trasie Płynięcia – należy przez to rozumieć z góry zdefiniowaną trasę zbierania Danych Batymetrycznych, ułożoną w formie siatek lub linii pionowych i poziomych odległych od siebie o 200 m, ustaloną dla każdego zbiornika wodnego o danej powierzchni

 • Uczestnikunależy przez to rozumieć osobę zarejestrowaną w Programie, mającą aktywne konto

 • Urządzeniunależy przez to rozumieć sprzęt pomiarowy służący do zbierania danych batymetrycznych

 • Usłudze – należy przez to rozumieć wykonanie przez Uczestnika na rzecz Organizatora zadania, które polega na zebraniu Danych Batymetrycznych z określonych zbiorników wodnych w oparciu o określoną Instrukcję Zbierania Danych lub przekazanie Organizatorowi Danych Historycznych

 • Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę korzystającą odpłatnie z Serwisu

 • Weryfikacji danychnależy przez to rozumieć ocenę danych przez Organizatora pod kątem ich poprawności i zgodności z Instrukcją Zbierania Danych lub, w przypadku danych historycznych, ich przydatności do budowy Serwisu

 

2. Program AQUA MAPA

2.1 Program jest organizowany na terenie Polski przez Organizatora przy współpracy przedsiębiorców, z którymi Organizator zawarł umowy o współpracy. Informacje o Partnerach Programu i Dostawcach Nagród dostępne są na stronie internetowej Programu.

2.2 Program polega na wynagradzaniu Uczestników w zamian za wykonanie na rzecz Organizatora określonej w Regulaminie Usługi. W zależności od wybranego podczas rejestracji rodzaju konta Uczestnik za wykonanie Usługi będzie nagradzany bezterminową Licencją na użytkowanie budowanego Serwisu, Nagrodami lub Punktami Lojalnościowymi, które Uczestnik będzie mógł wymienić na Nagrody.

 

3. Uczestnicy

3.1 Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, jej miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Polski i wyraża ona chęć wykonania na rzecz Organizatora określonej w Regulaminie Usługi.

3.2 Uczestnik przystępuje do Programu przez dokonanie Rejestracji na stronie internetowej Programu i założenie jednego z trzech dostępnych rodzajów kont. Zarejestrowanie się na stronie Programu jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.

3.3 Jednokrotne zarejestrowanie się w Programie jest wystarczające. Organizator nie przyjmie ponownej rejestracji do Programu tej samej osoby, chyba, że dana osoba zakłada inny rodzaj konta i jest w nim aktywna. Wymagane jest wtedy od niej podanie innego adresu e-mail. Organizator zastrzega sobie prawo nieaktywowania konta lub jego usunięcia jeżeli Uczestnik nie jest na koncie aktywny lub jeżeli jest podejrzenie, że konto zostało założone przez osobę fikcyjną.

3.4 Dane osobowe wprowadzone podczas Rejestracji powinny być na bieżąco aktualizowane. Informację o zmianie danych osobowych należy niezwłocznie przekazać Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej lub na adres korespondencyjny. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostaną zaktualizowane Organizator posłuży się adresem ostatnio podanym przez Uczestnika.

3.5 Informacje dotyczące Programu będą przekazywane Uczestnikowi na podany przez niego adres korespondencyjny lub w formie elektronicznej na adres e-mail lub na numer telefonu wskazany podczas Rejestracji.

 

4. Usługa

4.1 Usługa, o której mowa punkcie 2.2 polega na zebraniu przez Uczestnika danych batymetrycznych dla wybranych zbiorników wodnych w Polsce za pomocą własnego sprzętu pomiarowego, a tam gdzie jest to możliwe również na dostarczeniu zdjęć lub innej dokumentacji dotyczącej danego zbiornika wodnego.

4.2 Zasady i sposób zbierania danych batymetrycznych określone są w Instrukcji Zbierania Danych zamieszczonej na stronie internetowej Programu.

4.3 Po wykonaniu Usługi Uczestnik zamieści na swoim koncie plik zawierający zapis danych batymetrycznych dla danego zbiornika wodnego w formacie wskazanym w Instrukcji Zbierania Danych.

4.4 Usługę uznaje się za wykonaną jeżeli Uczestnik zbierał dane zgodnie z Instrukcją Zbierania Danych a przesłane przez niego dane zostały pozytywnie zweryfikowane przez Organizatora.

4.5 Po pozytywnej weryfikacji Danych Batymetrycznych Organizator zatwierdzi Uczestnikowi przypisane Punkty Rankingowe, a w przypadku Danych Historycznych nada adekwatną liczbę Punktów Rankingowych. Po tej procedurze Punkty Rankingowe zostaną ostatecznie potwierdzone przez Organizatora i przypisane do konta Uczestnika, którego ostateczna pozycja w Rywalizacji zostanie potwierdzona na Liście Rankingowej.

4.6 Jeśli pozytywna weryfikacja danych nastąpi przed zakończeniem Okresu Rywalizacji Uczestnik Programu ma możliwość dalszego wykonywania Usługi na innych jeziorach i/lub dodawania Danych Historycznych dla dowolnych zbiorników. Każda następna, zatwierdzona Usługa i/lub zatwierdzone Dane Historyczne będzie skutkowały nadaniem odpowiedniej ilości Punktów Rankingowych wyświetlonych na Liście Rankingowej.

4.7 Jeżeli Uczestnik zbierał dane batymetryczne zgodnie z podaną Instrukcją Zbierania Danych oraz pobraną dla danego zbiornika trasą płynięcia, a przesłane przez Uczestnika dane batymetryczne zostały pozytywnie zweryfikowane przez Organizatora to otrzymuje on bezterminowy dostęp do Serwisu.

4.8 Uczestnik przekazujący dane batymetryczne i/lub dane historyczne potwierdza tym samym, że jest jedynym właścicielem przekazanych danych oraz, że przekazane materiały są wolne od wszelkich wad prawnych, w szczególności, że stanowią wyłączną własność Uczestnika Programu i nie są obciążone żadnymi prawami na rzecz osób trzecich.

4.9 Uczestnik przekazujący dane batymetryczne i/lub dane historyczne potwierdza tym samym, że z tytułu użytkowania przekazanego materiału nie powstały do dnia jego przekazania, tj. wgrania na serwer Organizatora, żadne uzasadnione roszczenia osób trzecich, a gdyby jakiekolwiek roszczenia zostały ujawnione po dniu przekazania tych materiałów na rzecz Organizatora, Uczestnik zobowiązuje się zaspokoić je w całości, a gdyby Organizator je zaspokoił, Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi kwotę roszczenia wraz z uzasadnionymi kosztami związanymi z ich realizacją.

 

5. Serwis

5.1 Start Serwisu planowany jest na połowę lipca 2015, ale jest uzależniony od ilości danych batymetrycznych zebranych do tego czasu przez Uczestników.

5.2 Termin startu Serwisu ulegnie przesunięciu jeśli łączne pokrycie danymi batymetrycznymi zebranymi przez Uczestników będzie mniejsze niż 300 km2. W takim przypadku start Serwisu nastąpi po uzyskaniu odpowiedniej ilości danych batymetrycznych.

5.3 Niezależnie od terminu startu Serwisu każdy Uczestnik, który poprawnie wykonał Usługę na rzecz Organizatora ma zagwarantowany dostęp do Serwisu.

5.4 Nieodpłatny dostęp do Serwisu przysługuje tylko Uczestnikom, którzy poprawnie wykonali Usługę na rzecz Organizatora. Poza tym Serwis jest odpłatny.

 

6. Konta

6.1 Podczas Rejestracji w Programie Uczestnik musi wybrać jeden rodzaj Konta w zależności od tego w jaki sposób i gdzie będzie zbierał dane batymetryczne. Uczestnik ma do wyboru następujące rodzaje Kont:

6.2 Konto nr 1 - Pływaj jak chcesz lub po siatce”

 • 6.2.1 Jest to konto bez limitu liczby Uczestników.

 • 6.2.2 Uczestnik może dodać dane historyczne bez względu na to z jakiego są obszaru. Najciekawsze dane historyczne zostaną nagrodzone darmowym, bezterminowym dostępem do Serwisu i corocznym darmowym przedłużeniem subskrypcji Serwisu.

 • 6.2.3 Uczestnik może dodać aktualne pomiary dla dowolnie wybranego obszaru, dla którego Organizator nie wyznaczył tras płynięcia. Najciekawsze dane batymetryczne zostaną nagrodzone darmowym, bezterminowym dostępem do Serwisu i corocznym darmowym przedłużeniem subskrypcji Serwisu.

 • 6.2.4 Uczestnik może dodać aktualne pomiary dla dowolnie wybranego obszaru, dla którego jest dostępna trasa płynięcia. Dodając aktualne pomiary zgodnie z trasą płynięcia, po ich pozytywnej weryfikacji, Uczestnik dostaje bezterminowy dostęp do Serwisu.

 • 6.2.5 Każdy Uczestnik wybierając dany zbiornik dostaje inną trasę płynięcia, ale jeśli chce zbierać dane batymetryczne tylko na jednym zbiorniku to może pobrać kilka tras płynięcia dla tego samego zbiornika zaznaczając dany zbiornik kilkakrotnie, wtedy zaznaczając zbiornik za każdym razem otrzymuje inną trasę płynięcia.

6.3 Konto nr 2 - Bądź najlepszy”

 • 6.3.1 Jest to konto bez limitu liczby Uczestników.

 • 6.3.2 Uczestnik zaznacza chęć zbierania aktualnych pomiarów dla dowolnie wybranych zbiorników o łącznej powierzchni większej niż 500ha, dla których pobiera Trasy Płynięcia. Powierzchnia liczona jest wg ilości przypisanych do danego zbiornika Tras Płynięcia, tzn jest liczona jako powierzchnia jeziora pomnożona przez liczbę wybranych Tras Płynięcia. Dane z wybranych przez Uczestnika zbiorników muszą być zebrane w trakcie Okresu Rywalizacji, inaczej Organizator uzna założone konto za nieaktywne.

 • 6.3.3 Każdy Uczestnik wybierając dany zbiornik dostaje inną Trasę Płynięcia, ale jeśli chce zbierać Dane Batymetryczne tylko na jednym zbiorniku to może pobrać kilka Tras Płynięcia dla tego samego zbiornika zaznaczając dany zbiornik kilkakrotnie, wtedy zaznaczając zbiornik za każdym razem otrzymuje inną Trasę Płynięcia.

 • 6.3.4 Uczestnik dodaje aktualne pomiary dla wybranego obszaru o łącznej powierzchni większej niż 500ha. Dzięki temu zaczyna rywalizować o Nagrody. Uczestnik, który pływając według wyznaczonej trasy płynięcia zbierze dane batymetryczne z największego obszaru otrzymuje Nagrodę. Obszar jest określony stałą powierzchnią bazującą na darmowych danych z serwisu OpenStreetMap.

 • 6.3.5 Nagrody zostaną przyznane tyko w przypadku, gdy co najmniej 20 osób dla tego rodzaju konta przekaże Dane Batymetryczne, które zostaną pozytywnie zweryfikowane przez Organizatora,a które pozwolą na otwarcie Rywalizacji tj. albo będą danymi aktualnymi zbieranymi zgodnie z Instrukcją Zbierania Danych albo Danymi Historycznymi dającymi możliwość otwarcia Rywalizacji.

 • 6.3.6 Za dodanie danych historycznych z pomiarów echosondy nie starszych niż z 2004 roku z dowolnego zbiornika wodnego o dowolnej powierzchni przyznawanych jest 100 Punktów Rankingowych.

 • 6.3.7 Jeżeli pokrycie danymi historycznymi przekracza 80% powierzchni zbiornika i jest wykonane w średnich odstępach np. co 50m, dodatkowo, do przypisanych 100 Punktów Rankingowych dodawana jest liczba Punktów odpowiadająca powierzchni zbiornika liczonej w ha. Dla przykładu przekazując historyczne zapisy Zalewu Zegrzyńskiego (2000ha), jeżeli pokrycie danymi przekracza 80% powierzchni zbiornika, a dystrybucja zapisów jest wykonana w średnich odstępach nie większych niż 50m, Uczestnik otrzymuje 100 Punktów Rankingowych za przekazane Dane Historyczne oraz 2000 Punktów Rankingowych za powierzchnię zbiornika, co łącznie daje mu 2100 Punktów Rankingowych.

 • 6.3.8 Uczestnik może rozpocząć Rywalizację o Nagrody jeśli dostarczy dane historyczne dla dowolnych 5 zbiorników wodnych w Polsce (lub mniej zgodnie z punktem 6.3.7)i jeśli dane te zostaną zatwierdzone przez Organizatora. Uczestnik otrzyma wtedy 500 Punktów Rankingowych tj. po 100 Punktów Rankingowych za każde jezioro.

 • 6.3.9 Uczestnik otrzyma również dodatkowe Punkty Rankingowe odpowiadające powierzchni zbiornika na którym były zbierane Dane Historyczne jeżeli dystrybucja pomiarów jest spójna a ich pokrycie przekracza 80% powierzchni zbiornika. Dlatego do rozpoczęcia Rywalizacji Uczestnik może przesłać tylko jedno jezioro, o ile uzyska z niego sumę Punktów Rankingowych pozwalającą rozpocząć Rywalizację tj. 500 Punktów Rankingowych.

 • 6.3.10 Jeżeli po okresie Rywalizacji Uczestnik znalazł się na premiowanej Liście Rankingowej, a liczba Uczestników Rywalizacji przekracza minimalną liczbę wymienioną w Regulaminie, to Uczestnik otrzymuje Nagrodę wymienioną na stronie internetowej Programu. Nagroda za zajęcie pierwszego miejsca w Rywalizacji to dowolny produkt/produkty z asortymentu Dostawcy Nagród o łącznej wartości 8,500 zł, drugiego miejsca o łącznej wartości 4000 zł, trzeciego miejsca o łącznej wartości 3000 zł, czwartego miejsca o łącznej wartości 1000zł.

 • 6.3.11 W przypadku gdy więcej niż jeden Uczestnik zgromadzi taką samą liczbę Punktów Rankingowych (tj. znajdzie się na miejscu ex aequo) Organizator decyduje o przyznaniu Nagrody. Organizator poinformuje o decyzji wszystkich Uczestników, którzy znaleźli się na miejscu ex aequo.

 • 6.3.12 Okres Rywalizacji może zostać przedłużony przez Organizatora, jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne. Okres Rywalizacji nie może jednak trwać dłużej niż do 31/12/2016, chyba że nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników Rywalizacji. Wtedy Organizator poinformuje do kiedy przedłuża Okres Rywalizacji, a dotychczasowe miejsca na Liście Rankingowej pozostaną bez zmian.

 • 6.3.13 Ponadto Okres Rywalizacji, podczas którego zbierane są aktualne Dane Batymetryczne może zostać skrócony przez Organizatora i ograniczony jedynie do dostarczania Danych Historycznych. Organizator poinformuje o tym na stronie internetowej Programu.

6.4 Konto nr 3 - Dla cierpliwych”

 • 6.4.1 Liczba Uczestników dla tego konta jest ograniczona do maksymalnie 100 osób.

 • 6.4.2 Uczestnik deklaruje zbieranie Danych Batymetrycznych na łącznej powierzchni większej niż 30 km2, ale nie bazuje na pełnej „siatce płynięcia” tylko na jej komponentach tj. liniach północ-południe lub wschód – zachód.

 • 6.4.3 W zamian za zebrane w ten sposób Dane Batymetryczne Uczestnik otrzymuje, nieograniczony dostępem do Serwisu i coroczny darmowe przedłużenie licencji na Serwis, poza tym czerpie realną korzyść z każdej sprzedanej licencji na Serwis. Uczestnik, który dostarczy Dane Batymetryczne dla zadeklarowanego obszaru staje się współudziałowcem w zyskach z Serwisu i otrzymuje 1 Punkt Lojalnościowy od każdej sprzedanej licencji, oraz pół Punktu Lojalnościowego od każdej sprzedanej kontynuacji subskrypcji dokonanej przez Użytkowników Serwisu. Nagromadzone w ten sposób Punkty Lojalnościowe można wymienić na Nagrody z asortymentu Dostawców Nagród.

 • 6.4.4 Przyznawanie Punktów Lojalnościowych nie obejmuje innych nie wymienionych transakcji nie będących bezpośrednią sprzedażą licencji na Serwis, w szczególności rozumianych jako (i) sprzedaż opracowanych materiałów analogowych z logotypem AquaMapa lub innym logotypem, na który Organizator wyraził uprzednio pisemną zgodę, (ii) sprzedaż pakietów danych cyfrowych, zapisanych w dowolnym formacie i na dowolnym typie nośnika danych.

 • 6.4.5 Zanim Uczestnik zdobędzie 10 000 Punktów Lojalnościowych, aby dalej naliczały mu się Punkty musi on dokonywać corocznej Aktualizacji Pomiarów dowolnie wybranych zbiorników o powierzchni nie mniejszej niż 3 km2. Po zebraniu 10 000 Punktów Lojalnościowych Uczestnik musi dokonywać corocznej Aktualizacji Pomiarów dowolnie wybranych zbiorników o powierzchni nie mniejszej niż 30 km2. Powierzchnia ta liczona jest po dowolnie przypisanych, lecz z góry zdefiniowanych Trasach Płynięcia w formie linii. Odległość między trasami płynięcia jest niezmienna.

 • 6.4.6 Za dodanie Danych Historycznych z pomiarów echosondy nie starszych niż z 2004 roku z dowolnego zbiornika wodnego o dowolnej powierzchni przyznawanych jest 300 Punktów Rankingowych.

 • 6.4.7 Jeżeli pokrycie danymi historycznymi przekracza 80% powierzchni zbiornika i jest wykonane w średnich odstępach np. co 50m, dodatkowo, do przypisanych 300 Punktów Rankingowych dodawana jest liczba Punktów odpowiadająca powierzchni zbiornika liczonej w ha. Dla przykładu przekazując historyczne zapisy Zalewu Zegrzyńskiego (2000ha), jeżeli pokrycie danymi przekracza 80% powierzchni zbiornika, a dystrybucja zapisów jest wykonana w średnich odstępach nie większych niż 50m, Uczestnik otrzymuje 300 Punktów Rankingowych za przekazane Dane Historyczne oraz 2000 Punktów Rankingowych za powierzchnię zbiornika, co łącznie daje mu 2300 Punktów Rankingowych.

 • 6.4.8 Uczestnik może rozpocząć Rywalizację o Nagrody dostarczając Dane Historyczne dla co najmniej 10 jezior w Polsce (lub mniej zgodnie z punktem 6.4.7). Jeśli dane te zostaną zatwierdzone przez Organizatora Uczestnik otrzyma wtedy 300 Punktów Rankingowych za każde jezioro, co łącznie da mu co najmniej 3000 Punktów Rankingowych.

 • 6.4.9 Uczestnik, który pływając według wyznaczonej Trasy Płynięcia zbierze Dane Batymetryczne z największego obszaru otrzymuje Nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca w Rywalizacji. Nagroda to dowolny produkt/produkty z asortymentu Dostawcy Nagród o łącznej wartości 8,500 zł. Obszar jest określony stałą powierzchnią bazującą na darmowych danych z serwisu OpenStreetMap.

 • 6.4.10 Nagrody zostaną przyznane tyko w przypadku, gdy co najmniej 20 osób dla tego typu konta przekaże Dane Batymetryczne lub Dane Historyczne, które zostaną pozytywnie zweryfikowane przez Organizatora, co pozwoli na otwarcie Rywalizacji. Oznacza to, że przekazane dane albo będą danymi aktualnymi zbieranymi zgodnie z Instrukcją Zbierania Danych albo Danymi Historycznymi dającymi możliwość otwarcia Rywalizacji.

 • 6.4.11 Po starcie Serwisu Punkty Lojalnościowe przyznawane do tego typu konta mogą być zwiększane przez dodatkowe Usługi na rzecz Organizatora.

 • 6.4.12 Jeżeli Uczestnik założył ten typ konta i poprawnie zebrał Dane Batymetryczne otrzymuje coroczną aktualizację Serwisu na karcie SD kompatybilną z jego Urządzeniem. Dodatkowo, jeśli po Okresie Rywalizacji znalazł się na premiowanej Liście Rankingowej, a liczba Uczestników Rywalizacji przekracza minimalną liczbę wymienioną w Regulaminie, to otrzymuje on Nagrodę wymienioną na stronie internetowej Programu.

 • 6.4.13 W przypadku gdy więcej niż jeden Uczestnik zgromadzi taką samą liczbę Punktów Rankingowych (tj. znajdzie się na miejscu ex aequo) Organizator decyduje o przyznaniu Nagrody. Organizator poinformuje o decyzji wszystkich Uczestników, którzy znaleźli się na miejscu ex aequo.

 • 6.4.14 Okres Rywalizacji może zostać przedłużony przez Organizatora, jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne. Okres Rywalizacji nie może jednak trwać dłużej niż do 31/12/2016, chyba, że nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników Rywalizacji. Wtedy Organizator poinformuje do kiedy przedłuża Okres Rywalizacji, a dotychczasowe miejsca na Liście Rankingowej pozostaną bez zmian.

 • 6.4.15 Ponadto, Okres Rywalizacji, podczas którego zbierane są aktualne Dane Batymetryczne może zostać skrócony przez Organizatora i ograniczony jedynie do dostarczania Danych Historycznych. Organizator poinformuje o tym na stronie internetowej Programu.

 

7. Przyznawanie Punktów Rankingowych i Lojalnościowych

7.1 Po poprawnym wykonaniu Usługi przysługujące za nią Punkty Rankingowe zostaną przyznane Uczestnikowi oraz zostanie on nagrodzony dostępem do budowanego Serwisu. Informacja o ilości Punktów Rankingowych przyznawanych za wykonanie Usługi jest dostępna na stronie internetowej Programu.

7.2 Punkty Lojalnościowe zebrane w ramach Programu nie podlegają wymianie na pieniądze.

 

7.3 Organizator Programu określa za jakie Usługi będą przyznawane Punkty Rankingowe / dodatkowe Punkty Lojalnościowe, a za jakie Usługi przyznawany będzie dostęp do budowanego Serwisu.

7.4 Punkty Lojalnościowe zostaną przypisane do konta Uczestnika po wykonaniu określonej przez Organizatora Usługi z dniem sprzedania pierwszej licencji na Serwis.

7.5 Przyznane Punkty Rankingowe są przypisywane do Konta Uczestnika. Aktualną ilość Punktów Rankingowych Uczestnik może sprawdzić na stronie internetowej Programu w zakładce Lista Nagród.

7.6 W przypadku gdy więcej niż jeden Uczestnik zgromadzi taką samą liczbę Punktów Rankingowych (tj. znajdzie się na miejscu ex aequo) Organizator decyduje o przyznaniu Nagrody. Organizator poinformuje o decyzji wszystkich Uczestników, którzy znaleźli się na miejscu ex aequo.

7.7 Zastrzeżenia dotyczące ilości przyznanych Punktów Rankingowych muszą zostać przekazane w formie pisemnej na adres Organizatora najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia przypisania Punktów Rankingowych do Konta. Zastrzeżenia zostaną zweryfikowane przez Organizatora co do ich zasadności. Nieprzekazanie zastrzeżeń we wskazanym terminie uznaje się za potwierdzenie stanu Konta i Klasyfikacji Rankingowej.

7.8 Ostateczna Klasyfikacja Rankingowa nastąpipo zakończeniu Okresu Rywalizacji, ale nie później niż 14 dni roboczych od dnia ogłoszenia zakończenia Okresu Rywalizacji.

 

8. Nagrody za Punkty Rankingowe

Postanowienia ogólne

8.1 Po zakończeniu Okresu Rywalizacji w którym brało udział co najmniej aktywnych 20 Uczestników z danego konta, Uczestnikowi, który zajął premiowane miejsce na Liście Rankingowej przysługuje Nagroda z aktualnego asortymentu Dostawcy Nagród.

8.2 Uczestnik, który po zakończonym Okresie Rywalizacji znalazł się na premiowanym miejscu Listy Rankingowej w przeciągu 14 dni zostanie o tym poinformowany mailowo i będzie mógł wybrać Nagrody z asortymentu Dostawcy Nagród.

Zamawianie i dostawa Nagród

8.3 Uczestnik może wybrać Nagrodę z asortymentu Dostawcy Nagród i złożyć na nią zamówienie w terminie do miesiąca od otrzymania zawiadomienia o którym mowa w punkcie 8.2. Zamówienie należy przesłać na adres e-mail: info@aquamapa.com

8.4 Organizator dokona realizacji zamówienia w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zamówienia. Jednocześnie Organizator przekaże zamówione produkty na rzecz Uczestnika razem ze stosowną informacją dotyczącą podatku od Nagród.

8.5 Od zamówienia o wartości rynkowej większej niż 760 zł (zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wg stanu prawnego z czerwca 2009) Organizator opłaci podatek wynoszący 10% wartości Nagrody.

Zasady reklamacji

8.6 Po otrzymaniu Nagrody Uczestnik musi sprawdzić, czy jest ona zgodna z zamówieniem i czy nie jest zniszczona. Jeśli Nagroda została uszkodzona w czasie transportu, należy zażądać sporządzenia pisemnego protokołu przez przedstawiciela operatora pocztowego i odmówić odbioru Nagrody.

8.7 Nieznaczne różnice w kolorze, kształcie lub proporcjach artykułów otrzymanych w stosunku do artykułów wyeksponowanych na stronie Dostawcy Nagród lub w innych materiałach informacyjnych nie są brane pod uwagę w związku z ustalaniem, czy otrzymana Nagroda jest zgodna z zamówieniem. W przypadku znacznych różnic zastosowanie znajduje zapis w pkt 8.9.

8.8 Zamówiona Nagroda może być zwrócona lub wymieniona na inną równoważną Nagrodę w przypadku gdy Nagroda jest uszkodzona, wadliwa lub niezgodna z zamówieniem.

8.9 Wadliwą, uszkodzoną lub niezgodną z zamówieniem Nagrodę należy zwrócić pod adres wskazany w potwierdzeniu dostawy Nagrody dołączonym do przesyłki. Koszty zwrotu Nagrody niezgodnej z zamówieniem lub wadliwej pokryje Dostawca Nagrody. O wadliwości, uszkodzeniu lub niezgodności Nagrody z zamówieniem należy poinformować Dostawcę Nagród w terminie 7dni od daty dostawy lub odbioru Nagrody.

8.10 Wadliwa, uszkodzona lub niezgodna z zamówieniem Nagroda zostanie naprawiona lub wymieniona na nową, odpowiadającą zamówieniu lub odpowiadającą równoważnej Nagrodzie. Dostawca Nagród ponosi odpowiedzialność za załatwienie reklamacji na dostarczone lub wydane przez siebie Nagrody, a także ponosi koszty zwrotu wadliwej, uszkodzonej lub niezgodnej z zamówieniem Nagrody.

8.11 Odpowiedzialność za wady lub niezgodność Nagrody z zamówieniem nie wyłącza odpowiedzialności gwarancyjnej za zamówione towary wtedy, gdy gwarancji takiej udziela producent lub inny podmiot. W razie chęci skorzystania z praw przysługujących z tytułu gwarancji prosimy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w dokumencie gwarancyjnym.

Dopłata pieniężna

8.12 Uczestnik może zamówić Nagrodę o wyższej wartości niż ta wynikająca z miejsca na Liście Rankingowej pod warunkiem, że dopłaci on różnicę między łączną wartością Nagrody a kwotą przysługującą mu z tytułu zajętego miejsca na Liście Rankingowej.

8.13. W przypadku punktu 8.12 Uczestnik pokrywa odpowiednią do wartości Nagrody różnicę w kwocie podatku od Nagród, np. jeśli zdobył 1 miejsce (przysługuje mu Nagroda za 8500zł) a wybrał Nagrodę za 10000zł to prócz dopłaty różnicy 1500zł musi też dopłacić kwotę 150zł jako uzupełnienie podatku od Nagród, który do kwoty 8500zł ponosi Organizator.

8.14 Wszystkie ceny Nagród podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

8.15 Przeniesienie własności Nagrody na Uczestnika nastąpi z chwilą zapłaty całej kwoty dopłaty.

8.16 Nagrody zostaną dostarczone przez operatora pocztowego. Możliwy jest też odbiór osobisty.

8.17 W przypadku zwrotu Nagrody należy przesłać ją w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu na adres wskazany w potwierdzeniu dostawy Nagrody razem z formularzem zwrotu, który zamawiający otrzyma przy dostawie.

8.18 Po dokonaniu zwrotu Nagrody nastąpi zwrot kwoty dopłaty Uczestnikowi.

 

9. Nagrody za Punkty Lojalnościowe

Postanowienia ogólne

9.1 Punkty Lojalnościowe zebrane w Programie można wymienić na Nagrody z bieżącego asortymentu udostępnianego przez Dostawców Nagród, których lista znajduje się na stronie Programu.

9.2 Jeśli Uczestnik zbierze w Programie co najmniej 500 Punktów Lojalnościowych za zgodą Organizatora może uzupełnić różnicę między liczbą zebranych przez siebie Punktów a wartością wybranej Nagrody przez dopłatę odpowiedniej kwoty pieniężnej.

9.3 Wymiana Punktów Lojalnościowych na Nagrody możliwa jest gdy stan Konta wynosi co najmniej 500 Punktów. Maksymalna liczba Punktów Lojalnościowych, która może być jednorazowo wymieniona na Nagrody i jest wolna od podatku wynika z art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wg stanu prawnego z czerwca 2009 odpowiada 760 Punktom Lojalnościowym.

9.4 W przypadku zmiany prawa Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby Punktów Lojalnościowych, którą można jednorazowo wymienić na Nagrody i jest wolna od podatku. Powyższe nie wymaga powiadomienia Uczestnika i nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

9.5 W przypadku gdy liczba Punktów Lojalnościowych nie wystarcza na wymianę ich na wybraną Nagrodę, Organizator, z uwzględnieniem kryteriów określonych na stronie internetowej Programu i w Regulaminie, może umożliwić uzupełnienie różnicy między liczbą Punktów Lojalnościowych, które są zebrane na koncie, a wartością wybranej Nagrody, przez dopłatę odpowiedniej kwoty pieniężnej przez Uczestnika.

9.6 Przeniesienie Punktów Lojalnościowych na rzecz innych Uczestników Programu jest możliwe tylko za zgodą Organizatora.

Zamawianie i dostawa nagród

9.7 Nagrody mogą stanowić przychód w myśl przepisów prawa podatkowego i mogą podlegać opodatkowaniu zgodnie z tymi przepisami.

9.8 Przed wydaniem Nagrody Organizator lub Dostawca Nagród mogą powtórnie sprawdzić stan Konta. Wydanie Nagrody jest możliwe tylko w przypadku, gdy dostępna jest wystarczająca liczba Punktów, z zastrzeżeniem wyjątku przewidzianego w punkcie 9.2.

9.9 Aby zamówić daną Nagrodę należy zgłosić się do Dostawcy Nagród podając wymagane do weryfikacji dane osobowe. Po pozytywnej weryfikacji danych osobowych oraz pozytywnej weryfikacji ilości Punktów przypisanych do Konta Uczestnika Dostawca Nagród potwierdza złożenie zamówienia.

9.10 Dostawca Nagród zapewnia dostarczenie Nagrody lub umożliwia jej odbiór osobisty. Termin dostawy liczony jest od dnia przyjęcia zamówienia.

9.11 Koszty dostawy Nagród pokrywa Uczestnik.

9.12 Od Nagród o wartości rynkowej większej niż 760 zł (zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wg stanu prawnego z czerwca 2009) z Konta Uczestnika pobierana jest równowartość podatku, tj. 10% wartości rynkowej wybranej Nagrody. Oznacza to, że dla Uczestnika, który zebrał maksymalną ilość PunktówLojalnościowych (patrz punkt 9.3), wartość rynkowa nagrody, którą może wybrać nie powinna przekroczyć 9090 zł.

9.13 Nagrody zostaną wysłane na adres wskazany przez Uczestnika podczas zamówienia Nagrody.

9.14 Jeżeli Nagroda nie jest dostępna Uczestnik zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony, a Dostawca Nagród umożliwi mu odebranie innej, równoważnej Nagrody lub poinformuje o terminie odbioru pierwotnie wybranej Nagrody.

9.15 W przypadku gdy Dostawca Nagród nie może wydać zamówionej Nagrody może dojść do wydania Nagrody zastępczej, odpowiadającej tej samej jakości i przeznaczeniu oraz odpowiadającej tej samej ilości Punktów Lojalnościowych.

Zasady reklamacji

9.16 Po otrzymaniu nagrody Uczestnik musi sprawdzić, czy jest ona zgodna z zamówieniem i czy nie jest zniszczona. Jeśli Nagroda została uszkodzona w czasie transportu, należy zażądać sporządzenia pisemnego protokołu przez przedstawiciela operatora pocztowego i odmówić odbioru nagrody.

9.17 Nieznaczne różnice w kolorze, kształcie lub proporcjach artykułów otrzymanych w stosunku do artykułów wyeksponowanych na stronie Dostawcy Nagród lub w innych materiałach informacyjnych nie są brane pod uwagę w związku z ustalaniem, czy otrzymana Nagroda jest zgodna z zamówieniem. W przypadku znacznych różnic zastosowanie znajduje zapis w pkt 9.19.

9.18 Zamówiona Nagroda może być zwrócona lub wymieniona na inną równoważną Nagrodę w przypadku gdy Nagroda jest uszkodzona, wadliwa lub niezgodna z zamówieniem.

9.19 Wadliwą, uszkodzoną lub niezgodną z zamówieniem Nagrodę należy zwrócić pod adres wskazany w potwierdzeniu dostawy nagrody dołączonym do przesyłki. Koszty zwrotu nagrody niezgodnej z zamówieniem lub wadliwej pokryje Dostawca Nagrody. O wadliwości, uszkodzeniu lub niezgodności nagrody z zamówieniem należy poinformować Dostawcę Nagród w terminie 7dni od daty dostawy lub odbioru nagrody.

9.20 Wadliwa, uszkodzona lub niezgodna z zamówieniem Nagroda zostanie naprawiona lub wymieniona na nową, odpowiadającą zamówieniu lub odpowiadającą równoważnej Nagrodzie. Dostawca Nagród ponosi odpowiedzialność za załatwienie reklamacji na dostarczone lub wydane przez siebie Nagrody, a także ponosi koszty zwrotu wadliwej, uszkodzonej lub niezgodnej z zamówieniem Nagrody.

9.21 Odpowiedzialność za wady lub niezgodność Nagrody z zamówieniem nie wyłącza odpowiedzialności gwarancyjnej za zamówione towary wtedy, gdy gwarancji takiej udziela producent lub inny podmiot. W razie chęci skorzystania z praw przysługujących z tytułu gwarancji prosimy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w dokumencie gwarancyjnym.

Dopłata pieniężna

9.22 Z zastrzeżeniem punktu 9.2 zamówienie na Nagrodę można złożyć, wymieniając mniejszą liczbę Punktów niż wymagana dla danej Nagrody i uzupełniając różnicę odpowiednią kwotą pieniężną pod warunkiem, że wymianie podlega co najmniej 500 Punktów Lojalnościowych.

9.23 Wszystkie ceny Nagród podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

9.24 Przeniesienie własności Nagrody na Uczestnika nastąpi z chwilą zapłaty całej kwoty dopłaty.

9.25 Nagrody zostaną dostarczone przez operatora pocztowego. Możliwy jest też odbiór osobisty.

9.26 W przypadku zwrotu Nagrody należy przesłać ją w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu na adres wskazany w potwierdzeniu dostawy Nagrody razem z formularzem zwrotu, który zamawiający otrzyma przy dostawie.

9.27 Po dokonaniu zwrotu Nagrody nastąpi zwrot kwoty dopłaty Uczestnikowi, a Punkty Lojalnościowe wymienione na Nagrodę zostaną zwrócone na konto Uczestnika Programu.

 

10. Ważność Punktów Lojalnościowych

10.1 Punkty Lojalnościowe zebrane w Programie wygasają po upływie 12 miesięcy od momentu ich przyznania Uczestnikowi ze skutkiem na koniec ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego tego okresu, jeżeli nie zostały do tego czasu wymienione na Nagrody zgodnie z zasadami Programu.

10.2 Punkt 10.1 wchodzi w życie z momentem, gdy dany Uczestnik pierwszy raz osiągnął pułap 10 000 Punktów Lojalnościowych.

10.3 Uczestnik może zebrać maksymalnie 10 000 Punktów Lojalnościowych. Po osiągnięciu tej liczby kolejne Punkty nie będą przyznawane w danym Okresie Rozliczeniowym Punktów Lojalnościowych.Punkty Lojalnościowe w następnym Okresie Rozliczeniowym Punktów Lojalnościowych zerują się i są zbierane od nowa.

10.4 Po zebraniu 10 000 Punktów Lojalnościowych Uczestnik musi w następnym Okresie Rozliczeniowym wykonać określoną Usługę polegającą na Aktualizacji Pomiarów głębokości jezior, które wybrał rejestrując się w Programie. Minimalna powierzchnia Aktualizacji Pomiarów nie może być mniejsza niż 30 km2.

10.5 Wyjątkiem do punktu 10.4 jest zawarcie odrębnej umowy między Organizatorem i Uczestnikiem. Umowa ta musi stwierdzać, że dany Uczestnik dokona Aktualizacji Pomiarów na innych zbiornikach wodnych o powierzchni co najmniej 30 km2, gdzie powierzchnia dokonywanych pomiarów rozumiana jest jako powierzchnia jeziora pomnożona przez liczbę przypisanych Tras Płynięcia (np. powierzchnia dokonywanych pomiarów dla jeziora o powierzchni 10 km2gdy przypisane są 3 Trasy Płynięcia jest równa 10 x 3 = 30 km2).

 

11. Ustanie uczestnictwa w Programie

11.1 Z uczestnictwa w Programie można zrezygnować w każdej chwili składając stosowne pisemne oświadczenie. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym. Jako potwierdzenie rezygnacji wystarczy pisemne powiadomienie Organizatora.

11.2 Z ważnych powodów Organizator może w każdej chwili wypowiedzieć Uczestnikowi prawo do uczestnictwa w Programie. Za ważne powody uznaje się naruszenie warunków niniejszego Regulaminu. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej (na podany przy rejestracji adres e-mail) ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia uczestnictwa w Programie. Od wypowiedzenia można się odwołać w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu, wysyłając pisemne oświadczenie zawierające uzasadnienie na adres Organizatora.

11.3 Zakończenie uczestnictwa w Programie prowadzi do utraty zebranych Punktów Lojalnościowych i Rankingowych co oznacza, że nie można ich wymienić na Nagrody.

 

12. Autorskie prawa majątkowe

12.1 Z chwilą przekazania przez Uczestnika pliku zawierającego zapis Danych Batymetrycznych Uczestnik dokonuje przeniesienia autorskich praw majątkowych do Danych Batymetrycznych na Organizatora.

12.2 Przeniesienie autorskich praw majątkowych dokonuje się na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie:

 • 12.2.1 utrwalania w każdej dostępnej postaci i technice i na każdym dostępnym nośniku informacji;

 • 12.2.2 zwielokrotniania w każdej dostępnej postaci i technice i na każdym dostępnym nośniku informacji;

 • 12.2.3 wprowadzania do obrotu w każdej postaci i w dowolnej formie prawnej oddzielnie lub wraz z innymi utworami lub danymi, a także z dowolnymi urządzeniami służącymi do korzystania z danych, lub innych danych, lub do ich gromadzenia, albo przetwarzania;

 • 12.2.4 wprowadzania do pamięci wszelkiego rodzaju urządzeń służących do nawigacji satelitarnej;

 • 12.2.5 wprowadzania do pamięcikomputera;

 • 12.2.6 wprowadzania do sieci internet i do wszelkich sieci intranetowych;

 • 12.2.7 wprowadzania do pamięci telefonów komórkowych i wszelkiego rodzaju innych urządzeń telekomunikacyjnych;

 • 12.2.8 wprowadzenia do pamięci urządzeń i wykorzystywanie w systemach służących do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego lub bezpieczeństwa indywidualnego, przygotowywanych dla potrzeb wojskowości i obrony cywilnej, a także do wprowadzenia do pamięci urządzeń i wykorzystywanie w urządzeniach i systemach mających na celu monitorowania ruchu drogowego, wodnego lub powietrznego;

 • 12.2.9 prezentowania na stronach internetowych w dowolnej postaci i w dowolnym celu;

 • 12.2.10 publicznego wyświetlania i odtwarzania w dowolnym celu i okolicznościach oraz wobec dowolnie wybranego grona osób;

 • 12.2.11 wykorzystywania przy sporządzaniu wszelkiego rodzaju modeli dla potrzeb działalności Organizatora i osób trzecich, a w szczególności modeli dla potrzeb bezpieczeństwa i nawigacji, zwłaszcza nawigacji wodnej;

 • 12.2.12 wykorzystywania we wszelkiego rodzaju pracach badawczo-rozwojowych oraz naukowych;

 • 12.2.13 wykorzystywania do wszelkiego rodzaju szkoleń i działań edukacyjnych lub demonstracyjnych;

 • 12.2.14 wykorzystywania do uprawiania sportu lub wszelkich form rekreacji i rozrywki;

 • 12.2.15 wykorzystywania we wszelkich formach reklamy i promocji Organizatora oraz osób trzecich;

 • 12.2.16 publicznego prezentowania danych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w formie i miejscu przez siebie wybranym;

 • 12.2.17 użyczenia, najmu lub dzierżawy, leasingu, względnie zawierania innego rodzaju umów o podobnym charakterze mających za przedmiot dane lub ich części.

12.3 Wymienione w Punkcie 12.2 pola eksploatacji dotyczą wszelkich możliwych form danych, a w szczególności postaci rastrowej, wektorowej, zrzutu ekranu i wydruku każdej z powyższych postaci.

12.4 Nabywając autorskie prawa majątkowe do danych Organizator jest uprawniony do dalszego rozporządzania tymi prawami lub ich częścią, w tym także do udzielania licencji osobom trzecim na korzystanie z nich w nieograniczonym czasowo i terytorialnie zakresie, bez konieczności ponoszenia z tego tytułu opłat na rzecz Uczestnika.

12.5 Przeniesienie autorskich praw majątkowych do danych obejmuje również zezwolenie na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz zezwalanie przez Uczestnika wykonywania praw zależnych przez osoby trzecie bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia na rzecz Uczestnika.

12.6 Uczestnik niniejszym zapewnia Organizatorowi możliwość dokonywania dowolnych zmian w przekazanych danych i ich prezentacji bez oznaczenia twórcy oraz zapewnia i gwarantuje wobec Organizatora, że osoby, którym przysługują prawa osobiste do danych nie będą protestowały przeciwko dokonywaniu takich zmian, ani domagały się sygnowania danych własnym nazwiskiem.

12.7 Organizator zezwala Uczestnikowi na wykorzystanie przekazanych danych na niekomercyjne potrzeby własne rozumiane jako: wgrywanie do pamięci własnego komputera, kopiowanie na własne potrzeby, wgrywanie do pamięci własnego urządzenia pomiarowego. Każda inna forma wykorzystania przekazanych danych, zwłaszcza forma komercyjna rozumiana jako sprzedaż lub usługę jest naruszeniem punktów 12.2 – 12.6 włącznie.

 

13. Prawa do bazy danych

13.1 Na wypadek, gdyby jakiekolwiek dane lub ich części okazały się nie być przedmiotem ochrony na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. „o prawie autorskim i prawach pokrewnych”, lecz stanowiły przedmiot ochrony na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. „o ochronie baz danych”, Organizator w odniesieniu do takich danych lub ich części pozostawać będzie producentem bazy danych (w rozumieniu powołanej wyżej ustawy) i nabędzie wyłączne prawa do niej.

 

14. Zmiana Regulaminu

14.1 Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony lub uzupełniony przez Organizatora celem zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Programu, a w szczególności zapobiegania nadużyciom.

14.2 Zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Programu. Zmianę uważa się za potwierdzoną, jeśli w ciągu miesiąca od od jej ogłoszenia Uczestnik nie wypowie uczestnictwa w Programie.

 

15. Zakończenie Programu

15.1 Organizator może zawiesić lub zakończyć Program. O takiej decyzji Uczestnicy zostaną poinformowani przynajmniej na 30 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu.

15.2 Gdy Program zostanie zakończony Uczestnicy mogą wymienić swoje Punkty Lojalnościowe na Nagrody w terminie określonym w zawiadomieniu o zakończeniu Programu. Po upływie tego terminu wymiana Punktów Lojalnościowych nie będzie możliwa.

 

16. Force Majeure

16.1 Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu dostawy Nagród zarówno z Punktów Rankingowych jak i Punktów Lojalnościowych, do przesunięcia terminu startu Serwisu lub jego kontynuacji jeśli zajdą zdarzenia losowe, które uniemożliwią częściowe lub całkowite kontynuowanie Programu, a które nie są z z winy Organizatora i których wystąpienia Organizator nie mógł przewidzieć w momencie ustalania Regulaminu.

16.2 W przypadku pojawienia się czynnika zewnętrznego wpływającego na jakiekolwiek zmiany w funkcjonowaniu Programu lub naruszające Regulamin, Uczestnicy zostaną o tym poinformowani.

16.3 Punkt 15.1 nie obowiązuje.

16.4 Punkt 15.2 obowiązuje.

 

17. Postanowienia końcowe

17.1 Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.

 Zasady ochrony danych osobowych w ramach Programu AQUA MAPA

1. Warunki ogólne

1.1 Niniejsze zasady dotyczą przetwarzania danych osobowych Uczestników Programu AQUA MAPA. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. „o ochronie danych osobowych” („Ustawa o Ochronie danych osobowych”).

2. Dane i cel ich przetwarzania

2.1 Dla celów uczestniczenia w Programie obowiązkowe jest podanie koniecznych do identyfikacji danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego, adres e-mail. Podając dane osobowe wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora. Poza tym mogą Państwo wyrazić zgodę na przesyłanie Państwu informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej (w szczególności podając numer telefonu komórkowego lub adres e-mail) przez Organizatora oraz Partnerów Programu i Dostawców Nagród. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę, Państwa dane osobowe przetwarzane będą również w celach marketingowych, statystycznych oraz analiz rynku, w tym m. in. w celu sporządzania i przesyłania informacji o towarach i usługach obecnych i przyszłych Partnerów Programu.

2.2 Podane przez Państwa w formularzu rejestracyjnym dane zostaną przetworzone w podanym przez Państwa brzmieniu, a po ich ewentualnej zmianie zostaną przez Państwa zaktualizowane. O zmianach w treści danych osobowych powinni Państwo informować zgodnie z Regulaminem.

3. Zarządzanie danymi

3.1 Podane w formularzu rejestracyjnym dane osobowe oraz dane dotyczące zebranych Punktów i Nagród będą przetwarzane przez Organizatora pełniącego rolę administratora danych osobowych.

3.2 Dane osobowe podane przez Państwa będą przetwarzane przez Partnera Programu, który również będzie pełnił rolę administratora danych. Taki Partner Programu będzie mógł przetwarzać dane osobowe również dla własnych celów marketingowych: (i) w zakresie prawnie usprawiedliwionych celów - określonych Ustawą o ochronie danych osobowych, lub (ii) w zakresie w jakim wyrazili Państwo na niego zgodę. Państwa dane osobowe nie zostaną udostępnione innym Partnerom Programu lub osobom trzecim nieobjętym Programem, chyba że wyrażą Państwo na to zgodę.

4. Przekazywanie danych

4.1 Organizator może korzystać z usług specjalistycznych firm (podwykonawcy) w celu realizacji Programu, przesyłania materiałów drogą pocztową oraz przy wykonywaniu zamówionych przez Państwa usług. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania podwykonawców. Podwykonawcy będą mieć dostęp wyłącznie do tych danych, które są niezbędne do wypełnienia ich zadań w ramach Programu i nie mogą wykorzystywać tych danych do żadnych innych celów.

5. Zgoda na marketing i analizę rynku

5.1 Jeżeli wyrazili Państwo stosowną zgodę, Organizator wykorzysta podane przez Państwa dane osobowe do celów marketingowych, w tym m. in. w celu sporządzania i przesyłania indywidualnie dobranych informacji o towarach i usługach oferowanych przez Organizatora, obecnych i przyszłych Partnerach Programu, samym Programie, oraz do celów badań rynku. Oprócz tego Partner Programu może wykorzystywać Państwa dane osobowe, jak również dane o przyznanych Punktach w celu badania rynku i marketingu własnych towarów lub usług. Przetwarzanie Państwa danych osobowych dla innych celów marketingowych jest możliwe: (i) w zakresie prawnie usprawiedliwionych celów - określonych Ustawą o ochronie danych osobowych, lub (ii) o ile taki cel został sprecyzowany w formularzu rejestracyjnym i wyrazili Państwo na niego zgodę.

6. Odwołanie zgody na reklamę i badanie rynku

6.1 Udzieloną przez Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i analiz rynku mogą Państwo w każdej chwili odwołać przez pisemne zgłoszenie do Organizatora. Partnerzy Programu zostaną poinformowani przez Organizatora o odwołaniu zgody. Jeżeli odwołali Państwo swoje oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzanie danych zgodnie z punktem 5 nie będzie miało miejsca. W takim przypadku, Organizator będzie kontaktować się z Państwem jedynie wtedy, gdy przekazywane będą informacje niezbędne dla realizacji Programu.

7. Prawo dostępu do treści danych i aktualizacji danych osobowych

7.1 Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania, lub usunięcia zgodnie z art. 32 – 35 ustawy o ochronie danych osobowych. W przypadkach, o których mowa w pkt 6 Państwa dane osobowe zostaną usunięte z bazy danych najpóźniej z upływem 4-go roku od dnia ustania uczestnictwa w Programie.